آن‌سو، مسلمانان سرگرم فطریه، این‌سو مردی گرسنه و رنجور سر در سطل زباله

دوست نازنینی این عکس‌ها را برای من از ایران فرستاده و در مورد عکس‌ها گفت: هر دو عكس متعلق به روز عيد فطر امسال در تهران هستند.عكسها را نزديك امامزاده علي اكبر چيذر و نزديك يكي از محلهاي جمع آوري فطريه گرفته. درست جايي كه مردم روزه دار پولهاي ذكات فطريه‌شان رو توي صندوق كميته امداد و ديگر صندوقهاي جمع آوري ذكات ميريختند ولي چشمانشان عاجز از ديدن اين پيرمرد بينوا و چند پير زن ديگر كه به اميد گرفتن چند توماني فطريه در تيزي آفتاب تابستان تهران نشسته بودند، بود. هرچند انگار پيرمرد اين جماعت را بر اساس تجربه خوب ميشناخت و بي اعتنا به روزه دارن و مومنان نمازگزار عيد فطر مشغول تلاش خود براي يافتن چيزي براي خوردن يا بردن بود.

Advertisements